top of page

Dragana

Savić

- SUDSKI VEŠTAK EKONOMSKO FINANSIJSKE STRUKE 

- VLASNIK AGENCIJE ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE "PARTNER RAČUNOVODSTVO" NOVI BEOGRAD

Sudski veštak ekonomsko finansijska oblast
KO SAM JA

- Ekonomski fakultet u Beogradu završila sam 2004. godine, posle završene Ekonomske škole;

 

- Desetogodišnje radno iskustvo stekla sam na poslovima rukovodioca računovodstva u građevinskoj kompaniji. U mojoj nadležnosti je bilo staranje o uspešnom funkcionisanju kompletnog računovodstvenog sektora koji je brojio 7 zaposlenih, saradnja sa eksternim institucijama (Poreska uprava, revizorske kompanije, banke, lizing kompanije), priprema i prezentacija završnih računa kao i konsolidovanih bilansa za povezane kompanije;

 

- Rešenjem Ministarstva pravde od 2011. godine imenovana sam za sudskog veštaka ekonomsko finansijske struke;

 

Vlasnik sam Agencije za računovodstvene poslove "Partner računovodstvo" Novi Beograd (kliknite za više detalja);

 

 

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak, potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica.

 

Kao veštak upisana sam u registar sudskih veštaka koji vodi Ministarstvo pravde pod brojem 740-05-02568/2010-03 od 06.07.2011 godine, nadležnost Višeg suda u Beogradu. 

 

Uža specijalnost:

- obračun redovne kamate; obračun zatezne kamate

- dužničko - poverilački odnosi

- veštačenje obračuna zarada, poreza i doprinosa u sektoru privrede (za period počev od 2011. godine nadalje)

- krediti banaka - veštačenje obračuna rata i naknada

- lizing - veštačenje obračuna

- veštačenje obračuna PDV-a

O VEŠTAČENJU I SUDSKOM VEŠTAKU

bottom of page